Pilot drankenkartons

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) deed in 2013 praktijkonderzoek naar de inzameling en recycling van drankenkartons in een representatief aantal Nederlandse gemeenten. Stichting Hedra maakte deel uit van de klankbordgroep.

Deze pilot leverde veel inzicht op in de kosten en opbrengsten van verschillende systemen, zoals scheiding aan de bron (apart, of samen met kunststof of met papier en karton) en nascheiding bij de afvalinzamelaar. Recycling van drankenkartons bleek milieuwinst op te leveren ten opzichte van verbranding. Het draagvlak onder de betrokken burgers was bovendien groot.

De resultaten werden natuurlijk enigszins vertekend door de aanloopkosten en doordat burgers tijd nodig hadden om te wennen aan het systeem. Daarom werd besloten tot een vervolgstudie die, mede op basis van de ervaringen in andere Europese landen, doorrekent wat de kosten en milieuwinst zullen zijn wanneer drankenkartons onderdeel zijn van de reguliere inzamelpraktijk van gemeenten.

Met deze twee onderzoeken is het best beschikbare cijfermateriaal op tafel gelegd. In vervolg hierop heeft de staatssecretaris van I&M op 4 juni bekendgemaakt dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 vanuit het Afvalfonds een vergoeding zullen ontvangen voor de inzameling van drankenkartons. Zij is nu in gesprek met het verpakkende bedrijfsleven en de Nederlandse gemeenten (VNG) over de voorwaarden voor het vergoeden, de hoogte van de vergoeding en de gezamenlijke ambitie. Er zullen afspraken worden gemaakt voor een periode van drie jaar. De staatssecretaris heeft op dezelfde dag ook de Tweede Kamer per brief hierover geïnformeerd.